Master i it-ledelse


Om Master i it-ledelse

Master i it-ledelse er en deltidsuddannelse, der giver dig de færdigheder, som er væsentlige for at være en kompetent leder indenfor it og digitalisering.

Uddannelsen beskæftiger sig med de problemstillinger, udfordringer og muligheder, der opstår, når it og øget digitalisering skal understøtte og spille sammen med udvikling, innovation og drift.

På Master i it-ledelse bliver du præsenteret for den nyeste forskningsbaserede viden inden for feltet, og du kommer til at arbejde med, hvordan du som leder kan skabe værdi med it i samspil med forretningen.

Uddannelsen tager afsæt i din karriere, og du får gennem individuel ledelsessparring fokus på at opbygge, udvikle og supplere dine ledelseskompetencer. Samtidig sikrer uddannelsens struktur, at du gennem masterforløbet får etableret et professionelt netværk med de øvrige deltagere.

Du er velkommen til at kontakte uddannelsens linjeleder Lars Rune Christensen, hvis du har spørgsmål omkring uddannelsens faglige indhold.

Spørgsmål omkring ansøgning, optagelse, merit mv. rettes til ITU Efteruddannelse kontakt.DIG
Uanset om du allerede har eller senere får et ledelsesansvar indenfor digitalisering, it og forretning, vil masterforløbet udvikle din profil. Uddannelsen henvender sig således både til nuværende og kommende ledere, der arbejder med it og digitalisering.

Det kan være, at du er involveret i it-innovation, it-processer og it-projekter og ønsker mere forståelse for ledelse af it og for, hvordan man bygger bro mellem it og forretningen. Det kan også være, at du er leder af en it-afdeling eller ønsker at blive det. Master i it-ledelse er både for medarbejdere i den private og offentlige sektor.

Du er fx:

 • leder indenfor it-området
 • digitaliseringschef eller -medarbejder
 • digital projektleder
 • it-projektleder
 • it-chef
 • it-specialist eller it-arkitekt
 • it-ansvarlig
 • it-konsulent
 • rådgiver på it-området
 • eller lignende

Download uddannelsens folder her. 

Samme akademiske niveau som en MBA

Når du har afsluttet masteruddannelsen (60 ECTS svarer til 1 års fuldtidsstudier), får du titlen Master i it (Professional Master of IT). Danmarks Akkrediteringsinstitution har akkrediteret IT-Universitetets masteruddannelse, hvorved masteruddannelsen lever op til internationale standarder. En masteruddannelse er derfor på samme akademiske niveau som fx en MBA, dog varierer det faglige indhold.

 

Om uddannelsens relevans og sammensætning

"Topledere bør have indsigt i it." Som erfaren leder har vicedirektør i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Lars Laustrup selv oplevet, hvordan it er blevet et område, der ikke kun kan overlades til it-afdelingen eller eksterne konsulenter, men som skal ind under huden på topledelsen.

Læs hele artiklen med den kommende master i it-ledelse, Lars Laustrup, her

 

Læs mere her

Forskelligrettede krav til ledelse af it

Som leder i dag navigerer man i et komplekst landskab mellem it, forretning og innovation med mange forskellige interessenter. Man skal forholde sig til krav og strategier fra den overordnede virksomhedsledelse, og man skal samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og leverandører. Derudover skal man håndtere den interne organisering og ledelse af medarbejdere, og endelig skal man forholde sig til kundens, slutbrugerens og markedets ønsker og behov.

Samtidig er der det karakteristiske ved ledelse af it og digitalisering, at man både skal forholde sig til de strategiske muligheder, som nye teknologier rummer, men også den transformation og de ændrede forventninger, som nye teknologier afstedkommer i organisationen og på markedet. Det stiller håndfaste krav til lederens kompetencer, hvorfor Master i it-ledelse er en ledelsesuddannelse på mange planer.

Værdien af en Master i it-ledelse

Med en Master i it-ledelse fra IT-Universitetet bliver du klædt på til at håndtere disse forskelligrettede og komplekse krav. Gennem ledelsessparring og undervisning på højt niveau kombineret med arbejdet med egne cases giver uddannelsen følgende kvalifikationer:


 • Skærpet forståelse af teknologiens strategiske muligheder i forretningen.
 • Styrket evne til at udnytte it og digitalisering til innovation.
 • Styrket evne til at udarbejde it-relaterede beslutningsgrundlag og træffe beslutninger herom.
 • Skærpet forståelse af organisering af samspillet mellem it og forretning.
 • Styrket evne til at navigere i et komplekst informationsteknologisk landskab af mange interessenter.
 • Øget evne til situationsbestemt ledelse.
 • Kompetencer i forhold til at lede medarbejdere, it-specialister og samarbejdspartnere i og udenfor egen organisation.


Netværk

Uddannelsens obligatoriske kurser som ligger på de to første semestre er lukkede for andre end masterstuderende.

Formålet er at skabe et stærkt interessefællesskab, hvor de studerende via gruppearbejde og diskussioner i plenum lærer hinandens ståsteder at kende. Dertil kommer kaffepauser, hvor diskussionerne kan fortsætte, men hvor der også er plads til anden snak.

Master i it-ledelse arrangerer desuden forskellige aktiviteter for alumner fra uddannelsen. Som studerende på uddannelsen vil du blive inviteret til at deltage i disse arrangementer.


Tilpasset dit job

Master i it-ledelse gennemføres som et deltidsstudie over to til seks år. Uddannelsen er fastsat til 60 ECTS. Masterforløbet er skræddersyet, så det er muligt at passe både karriere og privatliv samtidig med, at masteren kommer i hus. Vi anbefaler dog, at du tager særligt de to første semestre fortløbende over et år, da uddannelsen er udviklet som et progressivt forløb med fokus på netværk.

12-15 timer om ugen
Undervisningen på hvert kursus er koncentreret på seminarer af 1-2 dages varighed. To dages seminarer afholdes typisk fredag fra kl. 9.00 til kl. 21.00 og lørdag fra kl. 9.00 til kl. 16.00. Hvert fag afsluttes med en eksamen. Du skal regne med at bruge cirka 12-15 timer om ugen per kursus af 7,5 ECTS (inkl. undervisning), men arbejdsbelastningen varierer afhængig af, hvordan kurset er planlagt. I perioder vil arbejdsbyrden være mere koncentreret, fx omkring aflevering og eksamen.

Hvert af de kurser, der udbydes på første og andet semester afsluttes, inden det næste fag påbegyndes. På tredje og fjerde semester har du mulighed for at fordybe dig i mere specifikke emner med to valgfrie kurser og et masterprojekt. Her er kurserne spredt ud for at sikre valgfrihed og fleksibilitet.
Masterstuderende:
Stina Nyks Meggele»

"Den erfaringsmasse, der er i klasselokalet, når vi sidder og diskuterer teorien, gør jo, at der kommer en gevaldig masse aspekter og perspektiver på, hvordan teorien så hænger sammen med den virkelighed, der er lige nu."

Stina Nyks Meggele, projektleder, Koncern IT, Københavns Kommune

«

Masterstuderende:
Claus Bjernemose Rahbeck»

”Masteren har givet mig en række kompetencer. Den har også gjort det muligt for mig at indgå i bedre dialog og samspil med direktionen om den strategiske retning, og hvad det er, vi ønsker at flytte med it i Forsvaret”

Claus Bjernemose, sektionschef, Forsvarets Koncernfælles IT

«

Studiets opbygning

Uddannelsen består af en række obligatoriske kurser, som beskæftiger sig med ledelse af it set fra forskellige perspektiver. Der er progression i uddannelsen, så du ved afslutningen af de to første semestre har beskæftiget dig med it-ledelse på individniveau, på organisatorisk og på strategisk forretningsmæssigt niveau.

Uddannelsens første semester gør dig bevidst om, hvordan man kan agere som ansvarlig for it-ledelse, herunder hvilke roller man kan have, og hvordan man forholder sig til andre i organisationen. Desuden bliver du klædt på til at kommunikere om, samt skabe og gennemføre undersøgelser og analyser af it i organisationer. På andet semester får du indsigt i de strategiske muligheder med it, og hvordan de forskellige forretningsmodeller påvirker organisationen. Herefter har du mulighed for at fordybe dig i specifikke emner med dine valgfag og dit masterprojekt.

Der er både teori og praksis på alle de obligatoriske kurser. Det betyder, at du kan omsætte den viden, som du erhverver dig i løbet af semestret, direkte i dit daglige arbejde.

Når du har afsluttet uddannelsen, får du titlen Master i it, it-ledelse eller på engelsk Master of IT, IT Leadership and Management. Danmarks Akkrediteringsinstitution har akkrediteret IT-Universitetets masteruddannelse, hvorved masteruddannelsen lever op til internationale standarder. En masteruddannelse er derfor på samme akademiske niveau som fx en MBA, dog varierer det faglige indhold.Master i it-ledelse - studiestart i august
1. semester It-ledelse og it-organisationens rolle

7,5 ECTS point
(udbydes kun om efteråret)

It-ledelsesfagets metoder og kommunikation

7,5 ECTS point
(udbydes kun om efteråret)

2. semester It-strategi og forretningsforståelse
15 ECTS point
(udbydes kun om foråret)
3. semester Valgfrit kursus
7,5 ECTS point
Valgfrit kursus
7,5 ECTS point
4. semester Afsluttende projekt
15 ECTS point

Kick off

Det første semester indledes med et kick-off event af et par timers varighed. Her bliver du introduceret til IT-Universitetet og får generelle praktiske informationer. Du bliver præsenteret for de andre deltagere, og der bliver etableret studiegrupper for det første kursus. Linjelederen præsenterer masteruddannelsens professionelle sigte.

Individuelt sparringsforløb
På kick-off får du desuden information om det individuelle sparringsforløb, hvor du efter kick-off bliver tilbudt en halv times individuel coaching. Sessionen har fokus på, hvad dit mål er med uddannelsen, og tager udgangspunkt i den første hjemmeopgave på første kursus. Sessionen vil udfordre og skabe bevidsthed om, hvilken it-ledelse der bliver udøvet i din organisation, hvor du er, og hvor du gerne vil være.

Læs mere om studiestart her.

Obligatoriske kurser

Uddannelsens tre obligatoriske kurser udbydes som weekendseminarer og forløber over to eller fire weekender: Fredag fra kl. 9.00-21.00 og lørdag fra kl. 9.00-16.00. Der er fuld forplejning på alle kurser.

Bemærk, at de obligatoriske kurser kun udbydes på de semestre, hvor de står angivet i studieplanen – se grafikken nedenfor. Du kan således fx ikke udskyde kurset It-ledelsesfagets metoder og kommunikation til foråret, da det kun udbydes om efteråret.

It-ledelse og it-organisationens rolle (7,5 ECTS point)

Kurset har fokus på lederskab i relation til konkrete it-ledelsesudfordringer. Desuden beskæftiger kurset sig med it-organisationens transformation, opgaver og kompetencer. Undervejs i forløbet arbejder du aktivt med din individuelle ledelsesprofil. Emner er blandt andet IT Management and Leadership, forandrings- og innovationsledelse, den moderne it-organisation samt klassisk organisationsteori. Kurset udbydes kun i efterårssemesteret. Læs mere om It-ledelse og it-organisationens rolle her.

Undervisere: Jason Thatcher, Jonas Valbjørn Andersen, Lars Rune Christensen, Louise Harder Fischer, Pernille Kræmmergaard.

It-ledelsesfagets metoder og kommunikation (7,5 ECTS point)
Kurset beskæftiger sig med organisationsanalyse, videnskabelig metode og kommunikation i forhold til it-ledelse. Det første seminar introducerer organisationsanalyse og videnskabelig metode, imens andet seminar også omhandler kommunikative perspektiver. Du kommer undervejs til at arbejde med at bruge kursets metoder til at generere viden om en organisation i forhold til it-ledelse, og du kommer til at arbejde med at præsentere resultaterne. Yderligere vil kurset omhandle videnskritiske perspektiver i forhold til emergerende teknologier og aktuelle organisatoriske problemstillinger. Kurset udbydes kun i efterårssemesteret. Læs mere om It-ledelsesfagets metoder og kommunikation her.

Undervisere: Lars Rune Christensen, Christian Østergaard Madsen og Jonas Valbjørn Andersen. 

It-strategi og forretningsforståelse (15 ECTS point)
Kurset giver viden og forståelse for forretningsorganisationen og it's mulige bidrag til udvikling heraf. Samtidig opbygger de studerende viden og forståelse for forskellige forretningsmodeller og deres implikationer for virksomhedens manøvrerum og mulige interaktionsformer med centrale aktører. Det hele diskuteres og perspektiveres i forhold til it-organisationen og it-lederens kompetencer samt behov og mulighed for transformation. Efter endt kursus kan de studerende analysere og evaluere it's nuværende og fremtidig mulige bidrag til værdiskabelse og fremtidige udvikling af forretningen. Kurset udbydes kun i forårssemesteret. Læs mere om It-strategi og forretningsforståelse her.

Undervisere: Jan Pries-Heje, Jason Thatcher, Jonathan Wareham og Fatemeh Saadatmand.


Valgfrie kurser

I løbet af tredje og fjerde semester skal du læse to valgfrie kurser af hver 7,5 ECTS. Hermed har du mulighed for at specialisere dig i lige netop det hjørne af it-ledelse, som er mest relevant for dig. Kurserne udbydes som hovedregel som weekendseminarer og forløber over to weekender: Fredag fra kl. 9.00-21.00 og lørdag fra kl. 9.00-16.00. Der er fuld forplejning begge dage. Enkelte kurser kan blive udbudt som seminarer fordelt på hverdage.

Udbuddet af valgfrie kurser tilpasses de studerendes og tidens behov og kan derfor variere fra semester til semester. Vi er altid lydhør overfor forslag til nye valgfag, men kursets oprettelse afhænger af, om vi har undervisningsressourcer, og om der er nok tilmeldte.

Nedenfor kan du se de valgfrie kurser for foråret 2020 og efteråret 2020. Vær opmærksom på, at porteføljen kan have ændret sig, når du skal tage dine valgfrie kurser:

Valgfrie kurser i efteråret 2020 er:

Digitalisering i det offentlige giver indsigt i offentlig digitalisering, herunder digitaliseringsstrategier, modenhedsmodeller, borgerperspektiver og kanalhåndtering, lovgivning, skøn og digitalisering samt forståelse og modellering af administrativ praksis med henblik på digitalisering med mere. Læs mere om digitalisering i det offentlige her.

Enterprise Architecture giver en indføring i enterprisearkitektur baseret på internationalt anerkendte modeller og metoder. Den samlede proces fra strategisk planlægning til konkret arkitekturarbejde belyses. Læs mere om Enterprise Architecture her.

It-projektledelse og porteføljestyring gør den studerende i stand til at analysere, reflektere over og styre et it-projekt i en organisatorisk kontekst. Første del af kurset introducerer til koncepter, teorier og forskrifter for, hvordan man praktiserer projektledelse og porteføljestyring. Anden del af kurset viser hvordan og hvorfor disse koncepter, teorier og forskrifter ofte fejler i virkeligheden. Nye metoder og teori baseret på, hvad der rent faktisk sker i praksis, introduceres og diskuteres. Læs mere om It-projektledelse og porteføljestyring her.

Jorden rundt på 4 dage - digital transformation i et globalt perspektiv: Innovation kræver inspiration til at tænke nyt. Input hertil kan med fordel hentes fra verden omkring os. I kurset sættes der fokus på digitale trends og transformation i et globalt perspektiv med henblik på at informere praksis i danske virksomheder og organisationer. Læs mere om Jorden rundt på 4 dage - digital transformation i et globalt perspektiv her.

Valgfrie kurser i foråret 2020 var følgende:

Visionær ledelse i den datadrevne organisation tilbyder metoder til kritisk og konstruktivt at omfavne de nye muligheder, som store datamængder tilbyder til den visionære leder. Kurset giver en tilgang til data i organisationer, hvor lederen fortolker og forstår data gennem sin egen ekspertise snarere end at se data som neutralt instrument til at ’læse’ organisationen. Læs mere om visionær ledelse i den datadrevne organisation her.

Forandringsledelse og implementering giver en generel forståelse for organisatorisk forandringsledelse med fokus på indsigt i og eksempler på implementering af it-baserede forandringsprojekter. Læs mere om forandringsledelse og implementering her.

Enterprise Architecture giver en indføring i enterprisearkitektur baseret på internationalt anerkendte modeller og metoder. Den samlede proces fra strategisk planlægning til konkret arkitekturarbejde belyses. Læs mere om Enterprise Architecture her.

Du har også mulighed for at erstatte et valgfrit kursus med et projekt, som du definerer i samarbejde med en underviser. På den måde kan du skrive indenfor præcis det område, der passer til din profil.

Du kan også vælge kurser fra andre udbydere af masteruddannelser, men vær opmærksom på, at du i så fald skal søge om merit, hvilket kan tage tid.

Afsluttende masterprojekt

Dit masterforløb afsluttes med, at du skriver et masterprojekt indenfor et selvvalgt emne, der knytter sig til ledelse af it. Du bestemmer selv, om du vil strække masterprojektet over et eller to semestre. Det kan afhænge af udbuddet af de valgfrie kurser, du ønsker at læse. Starter du på masterprojektet allerede på tredje semester, læser du dine to valgfrie kurser sideløbende. Venter du med at skrive masterprojektet til det sidste og fjerde semester, har du færdiggjort dine valgfrie kurser forinden.

Uanset hvad du beslutter dig for, indledes forløbet med masterprojektet med et informationsmøde. Her er fokus på de praktiske rammer, problemformulering, metoder samt krav og forventninger til masterprojektet og ikke mindst sparring omkring valg af vejleder. Mødet afholdes midt i hvert semester. Masterprojektet afsluttes med et mundtligt forsvar i slutningen af fjerde semester. Hele uddannelsen afsluttes med en dimissionsfest i juni med middag for alle masterdimittender.

Læs studieordningen for masteruddannelserne her.

Undervisningen

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, øvelser, præsentationer og gruppearbejde. Ud over underviserens teoretiske og faglige viden trækkes der også på de studerendes egne erhvervserfaringer. I undervisningen vil du derfor få mulighed for at inddrage konkrete udfordringer fra dit arbejde.

Forskningsbaseret på højt niveau
Undervisningen er forskningsbaseret og foregår på et højt akademisk niveau med inddragelse af universitetets danske og internationale forskere samt eksterne undervisere med stor praktisk erfaring. Endelig gør uddannelsen også brug af inspirationsoplæg, som holdes af erfarne, danske erhvervsledere. Netop denne erhvervsnære læringspraksis giver IT-Universitetets uddannelser et godt renommé i erhvervslivet.


Fokus på erhvervserfaring
Ud over underviserens teoretiske og faglige viden trækkes der også på de studerendes egne erhvervserfaringer. I undervisningen vil du derfor få mulighed for at inddrage konkrete erfaringer fra dit arbejde.

De studerende kommer fra såvel offentlige som private virksomheder og bidrager sammen med underviseren til en dynamisk og nuanceret forståelse af teori og praksis. Sammensætningen af studerende kan desuden udvide dit netværk i branchen.

Uddannelsen foregår på dansk, men du skal forvente faglitteratur samt undervisning på både dansk og engelsk.


Studerende kommer blandt andet fra følgende virksomheder

Virksomheds logoer

Advisory Board

Master i it-ledelse er udviklet i tæt samarbejde med uddannelsens Advisory Board, som består af:

 • Lisbeth Nielsen, Direktør, Sundshedsdatastyrelsen 
 • Martin Jensen Buch, Chefkonsulent, IT-Branchen
 • Ghita Thiesen (formand), Kontorchef, KL
 • Erik Møberg, Senior Director, Ramboll Management Consulting
 • Stig Lundbech, Direktør, Koncern IT, Københavns Kommune
 • Lars Hagerup, IT-direktør/Chef for Klinisk IT, OUH (Odense Universitetshospital)
 • Philip Heller-Christensen, Udviklingschef, DanskIT
 • Lars Andersen, Vicepresident, NNIT
 • Pernille Juel Sefort, HR-direktør, Naviair

Træf bedre beslutninger

»

Der er i dag et stort behov for, at ledere forstår deres rolle for at træffe kloge beslutninger inden for it og digitalisering. It-ledelse er ikke noget, som man normalt ansætter én leder til, men derimod en disciplin, der indgår i alle lederes portefølje. Det handler ikke kun om it-anskaffelser, it-drift og it-udvikling men også om tværfagligt samarbejde og strategisk udvikling af medarbejdere. Efteruddannelse af ledere er derfor afgørende set i lyset af den digitale udvikling, tilpasning og realisering af potentielle gevinster. Master i it-ledelse er således et tidssvarende og praksisnært tilbud til eksisterende og kommende ledere, der ønsker at få opgraderet deres kompetencer inden for det digitale område.

Ghita Thiesen, formand for Advisory Board og kontorchef i KL

«

Ghita Thiesen

Stig Lundbech


"Engang forventede man, at lederen vidste noget om økonomi og HR. I dag skal lederen også på samme niveau vide noget om it, eksempelvis hvor og hvordan it integreres i forretningen. Ved man ikke det, så er man som leder dårligt rustet til fremtidens opgaver," siger Stig Lundbech, som er it-direktør i Københavns Kommune og medlem af aftagerpanelet på Master i it-ledelse.

Citatet er fra en artikel på altinget.dk, hvor Stig Lundbech udtaler sig om behovet for it-kompetencer.

It er rykket helt ind i kerneforretningen i mange virksomheder, og det smitter af på lysten til at efteruddanne sig til at kunne forbinde teknologi og forretning. I år har 18 procent flere søgt ind på IT-Universitetets Master i it-ledelse.

I alt 79 personer har i år søgt om en plads på IT-Universitetets toårige efteruddannelse for ledere, Master i it-ledelse – en stigning på 18 procent i forhold til 2018.

Ifølge uddannelsesleder Hanne Westh Nicolajsen handler den stigende interesse i høj grad om, at it i flere og flere virksomheder er rykket ud af it-afdelingen og ind i kerneforretningen. Derfor oplever mange ledere et behov for at opgradere deres viden. ”At kunne bygge bro mellem it- og forretningskompetencer er det allervigtigste. It-ledelse er ikke bare noget, en it-leder udfører, men noget, som alle ledere i hele organisationen skal være med inde over."

Læs hele artiklen her

Ansøgningsfrist og betaling

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist en gang årligt. Næste ansøgningsfrist er:

 • 20. maj 2020 (ansøg fra 2. marts 2020)

Vi behandler ansøgninger løbende og vurderer alle kvalificerede ansøgninger samlet efter ansøgningsfristen. Du hører fra os, hvis vi mangler dokumentation. Alle ansøgere modtager endeligt svar medio/ultimo juni.

De ansøgere, vi kan tilbyde plads på masteruddannelsen, får besked om at bekræfte deres studieplads inden for en kort tidsfrist. Hvis der er ledige pladser efter ansøgningsfristen, annoncerer vi det her på hjemmesiden. 

Studiestart og intro

Semesteret starter primo september. Der afholdes introarrangement for nye masterstuderende i slutningen af august 2020. Opdaterede informationer om studiestart offentliggøres her i løbet af juni. 

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Uddannelse som led i aktivering?

Hvis din uddannelse er led i en aktivering, skal der foreligge en betalingsaftale (jobplan) mellem IT-Universitetet og jobcenteret eller kommunen. Kontakt jobcenteret/kommunen og bed dem bekræfte betalingsforpligtelsen for din kursusdeltagelse. Jobplanen skal uploades samtidigt med din ansøgning om optagelse. Priserne vil i dette tilfælde være højere, da vi ikke modtager statstilskud for aktiverede. Kontakt ITU Efteruddannelse for pris, inden du tilmelder dig.


Deltagerbetaling

Nogle masterstuderende får deres uddannelse helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv. På alle kurser er der fuld forplejning, som er inkluderet i nedenstående priser (inkl. moms). Derudover skal du skal påregne en udgift til undervisningsmaterialer.

Samlet pris  (60 ECTS)       99.300 kr. 
Pris for obligatoriske kurser            
(7,5 ECTS)
13.425 kr.
Pris for obligatoriske kurser            
(15 ECTS)                       
26.850 kr.
Pris for valgfag eller projekt
(7,5 ECTS)  12.150 kr.
Pris for afsluttende masterprojekt    
(15 ECTS)
21.300 kr.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen for et kursus på masteruddannelsen dækker undervisning samt tre eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og to eventuelle reeksaminer. Betalingen for det afsluttende masterprojekt dækker vejledningstimer samt tre eksamensforsøg.

Opkræves forud for hvert semester
Deltagerbetalingen falder i rater og opkræves forud for hvert semester (dvs. to gange årligt) og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen, modtage vejledningstimer og gå til eksamen. Forud for hvert semester fremsender IT-Universitetet en faktura med frist for rettidig betaling til den, der betaler for dine kurser. Betaler din arbejdsgiver, sender vi dem til din arbejdsgivers E-boks via CVR-nummer eller, ved offentlige institutioner, til deres EAN-nummer. Hvis du selv betaler, fremsender vi dem til din E-boks via dit CPR-nummer. Husk at angiv disse oplysninger i ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse. 

Refundering af deltagerbetaling og afmelding
Refundering af deltagerbetaling kan kun ske ved afmelding af kursus inden første kursusdag eller ved projekter inden semesterstart. Det gør du ved at sende en e-mail fra din ITU-mail til ITU Efteruddannelses kontakt mail med angivelse af navn, fødselsdato og kursus eller projekt. Refundering af deltagerbetaling efter kursus- eller semesterstart kan kun ske i ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende særlige omstændigheder. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter semesterstart skal du ligeledes sende til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte
Masterstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. Kontakt www.svu.dk for uddybende information.Adgangskrav

Adgangskrav

For at blive optaget på masteruddannelsen skal du have minimum en mellemlang videregående uddannelse. Fx giver følgende uddannelser adgang: Bachelor, kandidat, professionsbachelor, HD, diplom eller tilsvarende.

Efter din adgangsgivende uddannelse skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring på fuld tid (svarende til minimum 30 timer pr. uge). Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have erfaring med ledelse, udvikling og implementering af IT, som både kan være fra ”IT-siden” og ”forretningssiden”. IT-Universitetet kan ikke dispensere fra dette krav.

Sprogkrav

Når du søger ind på masteruddannelsen, skal du dokumentere følgende to sprogkrav:

 • Danskkundskaber svarende til dansk gymnasialt A-niveau.
 • Engelskkundskaber svarende til minimum dansk gymnasialt B-niveau.

Opfylder du ikke adgangskravene?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, har du mulighed for at søge om dispensation for disse. Når du søger ind på Master i it-ledelse via ansøgningsportalen, har du mulighed for at vedlægge en dispensationsansøgning. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for, hvad du søger om dispensation for og med hvilken begrundelse. Hertil skal du vedlægge dokumentation for de forhold, du søger om dispensation for. Du kan kun få dispensation, hvis IT-Universitetet ud fra en konkret vurdering skønner, at du har de nødvendige faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Ansøgning

Du søger ind på masteruddannelsen online i vores fælles ansøgningsportal for masteruddannelser. Det er godt at have al dokumentation klar, før du begynder ansøgningen. Det er dog også muligt at gemme ansøgningen og vende tilbage til den senere.

Login
Når du møder systemet første gang, kan du logge ind på tre forskellige måder. Du finder hjælp til login i loginvejledningen.

Ansøgningen
Hvis du har brug for hjælp til at udfylde felterne og forstå processen på ansøgningsportalen, kan du læse denne ansøgningsvejledning, som gennemgår hele ansøgningsprocessen. Når du har udfyldt og afsendt din ansøgning, modtager du en bekræftelse på den e-mail, som du er oprettet med på ansøgningsportalen.

Dokumentationskrav

Følgende dokumentation er nødvendig, når vi skal behandle din ansøgning. Når du ansøger, kan din dokumentation kun uploades i PDF-format:

 • Kopi af eksamensbevis for din adgangsgivende uddannelse.
 • Dokumentation for minimum to års relevant erhvervserfaring på fuld tid efter din adgangsgivende uddannelse.
 • Dokumentation for danskkundskaber svarende til dansk gymnasialt A-niveau.
 • Dokumentation for engelskkundskaber svarende til minimum dansk gymnasialt B-niveau.
 • Motiveret ansøgning.

Dokumentation for erhvervserfaring  
Erhvervserfaring kan dokumenteres på flere måder:

 • Udtalelse/erklæring fra arbejdsgiver(e) på virksomhedens officielle papir med underskrift og med angivelse af varigheden for samt en beskrivelse af den relevante beskæftigelse. Alternativt kan lønsedler, der indeholder start- og slutdato, anvendes, inklusiv en kort beskrivelse af den relevante beskæftigelse.
 • Selvstændige bedes kort beskrive deres virksomhed samt dokumentere, at der de sidste to år har været aktivitet i virksomheden af en vis volumen. Dokumentationen kan eksempelvis være i form af en kopi af underskrevne kundekontrakter (med varighed), underskrevne referencer fra kunder eller kopi af årsopgørelse fra SKAT, der viser årsindkomst. Al dokumentationsmateriale behandles naturligvis fortroligt.

Dokumentationskrav (fortsat)

Motiveret ansøgning

IT-Universitetet vil gerne sikre sig, at de studerende, der optages på uddannelsen, er dem, der vil få det største udbytte af uddannelsen. I den motiverede ansøgning bedes du derfor kort og præcist beskrive:

 • din relevante erhvervserfaring
 • hvorfor det er relevant for dig at arbejde med IT-ledelse i forhold til din nuværende eller fremtidige arbejdssituation
 • hvad du leder eller har ansvar for, og hvordan ledelse kommer til udtryk
 • din motivation for at engagere dig og bruge den tid der er nødvendig for at gennemføre uddannelsen og få et godt udbytte.

På den baggrund vælger vi, hvilke studerende der optages i tilfælde af flere ansøgere, end der er plads til på uddannelsen.

Dokumentation for dansk på A-niveau
Du skal dokumentere, at du har danskkundskaber svarende til dansk gymnasialt A-niveau på én af følgende måder:

 • Du har bestået dansk på A-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har bestået Studieprøven i dansk. Læs mere om studieprøven her.
 • Du er nordisk statsborger og har en gymnasial eksamen eller en adgangsgivende uddannelse gennemført på dansk, norsk eller svensk.
 • Du har et andet statsborgerskab end nordisk og har en adgangsgivende uddannelse eller en forudgående gymnasial uddannelse gennemført på dansk, norsk eller svensk.

Dokumentation for engelsk på B-niveau
Du skal dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til minimum dansk gymnasialt B-niveau på én af følgende måder:

 • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være to år gammelt.
  • Krav til engelsktest:
   • TOEFL IBT testresultat: mindst 83
   • IELTS (academic) testresultat: mindst 6.5
   • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): bestået
   • Cambridge Certificate of Advanced English (CAE): bestået
 • Du har taget en gymnasial eksamen, en professionsbacheloruddannelse eller en bacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Australien eller New Zealand.
 • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra Danmark gennemført på dansk (gælder dog ikke dansksprogede professionsbacheloruddannelser).

Det er muligt at søge, før du har gennemført en eventuel sprogtest/supplering. I stedet må du uploade dokumentation for, at du er indkaldt til en sprogtest/optaget på supplering. Du skal senest en måned før studiestart uploade resultatet af test/supplering i ansøgningsportalen. Hvis dit resultat ikke opfylder adgangskravene, vil din optagelse blive annulleret. Ansøgere, der ikke er EU/EØS statsborgere, og som skal betale undervisningsafgift, skal dog senest tre uger efter ansøgningsfristen uploade resultat af sprogtest/supplering.

IT-Universitetets TOEFL-kode er 9015. Du skal bruge denne kode, når du tilmelder dig en TOEFL-test. Der er ingen kode for IELTS eller Cambridge.

Bemærk, at der kan forekomme en del ugers ventetid i forhold til sprogtests.

Akkrediteret masteruddannelse

Når du har afsluttet masteruddannelsen (60 ECTS svarende til 1 års fuldtidsstudier), får du titlen Master i it (Professional Master of IT). ACE Denmark har akkrediteret IT-Universitetets masteruddannelse.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende ansøgningsproceduren, er du meget velkommen til at kontakte ITU Efteruddannelse.
Mere

Skjul

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk