Ansøg om optagelse

Ansøgningsfrister og vigtige datoer

 • 1. februar: Ansøgningsportalen optagelse.dk åbner
 • 15. marts kl. 12:00:
  • Ansøgningsfrist for kvote 2
  • Internationale adgangsgivende eksaminer
  • Ansøgningsfrist for dispensation og genoptagelse
  • Dokumentationsfrist for ansøgere der skal betale studieafgift
 • 5. juli kl. 12:00:
  • Ansøgningsfrist i kvote 1
  • Frist for at uploade eksamensbevis og dokumentation
  • Frist for at ændre din prioritering

 • 10. juni: Svar på din ansøgning, hvis du skal betale studieafgift og søge om opholdstilladelse i Danmark

 • 28. juli: Svar på din ansøgning

 • 30. juli: Frist for at bekræfte din studieplads

Introdagene afholdes i uge 34, og undervisningen begynder i uge 35  

Du skal vedlægge følgende dokumentation sammen med din ansøgning:

 • Eksamensbevis fra din adgangsgivende eksamen
 • Bevis for bestået suppleringsfag eller engelsktest
 • Dokumentation for tilmelding til suppleringsfag
 • Motiveret ansøgning (hvis du ønsker at blive vurderet i kvote 2 eller du har afsluttet en kandidatuddannelse)
 • Dispensationsansøgning (hvis du ønsker at søge om dispensation)
 • Bevis for tidligere afsluttet kandidatuddannelse (hvis du har gennemført en kandidatuddannelse jf. kandidatreglen).
 • Karakterudskrift og kursusbeskrivelser, hvis du tidligere har beståede universitetskurser på en uafsluttet universitetsuddannelse (ikke erhvervsakademiuddannelse eller professionsbacheloruddannelse) 
 • Verification form (hvis du søger med et udenlandsk eksamensbevis)  
 • En forhåndsvurdering fra ITU (hvis du har anmodet om og modtaget en forhåndsvurdering) 
 • Dokumentation for opholdstilladelse i Danmark (hvis du ikke er dansk statsborger. Se afsnittet 'Undervisningsgebyr')
 
Hvis du tidligere har bestået kurser på universitetet (ikke på et erhvervsakademi eller en professionshøjskole) uden at afslutte uddannelsen, har du pligt til at oplyse det, så vi kan foretage en startmeritvurdering. Du skal vedlægge både en karakterudskrift og kursusbeskrivelser for de beståede kurser. Hvis du bliver optaget og vi vurderer, der er grundlag for meritoverførsel, bliver du orienteret. Meritoverførslen kan ikke fravælges. 
 • Al dokumentation skal uploades til din ansøgning på Optagelse.dk. Vi accepterer ikke dokumentation pr. mail eller pr. post.
 • Når du har oprettet og udfyldt din ansøgning og vedhæftet de relevante bilag, skal du huske at godkende og underskrive din ansøgning med MitID for at IT-Universitetet modtager din ansøgning.
 • Hvis du søger om optagelse uden et dansk CPR-nummer og MitID, skal du printe, underskrive og scanne en underskriftside for hver uddannelse, du søger om optagelse på. Du skal sende underskriftsiden til IT-Universitetet pr. mail til sap@itu.dk. Vi skal modtage din underskriftside inden ansøgningsfristen. Vi kan ikke tilgå din ansøgning, før vi modtager underskriftsiden fra dig. Vi bekræfter modtagelsen pr. mail inden for nogle dage. Hvis ikke, bedes du kontakte os hurtigst muligt. 
 • Hvis du på et tidspunkt i forbindelse med ansøgningsprocessen ikke er tilgængelig, kan du give tilladelse til, at en anden person handler på dine vegne. Dette giver du tilladelse til ved at udfylde en fuldmagtserklæring og uploade den til din ansøgning.

Efter du har ansøgt

 • Når du har godkendt og underskrevet din ansøgning på Optagelse.dk, modtager du en kvittering pr. mail fra Optagelse.dk. Husk at tjekke at oplysningerne er korrekte på denne kvittering 
 • Du modtager en særskilt bekræftelse på modtagelsen af din ansøgning fra IT-Universitetet pr. mail
 • Al kommunikation i forbindelse med behandlingen af din ansøgning vil foregå via mail til den mailadresse, du har angivet i ansøgningen
 
 

Generelle adgangskrav

For at komme i betragtning til optagelse på en bacheloruddannelse skal du have bestået en adgangsgivende eksamen, og opfylde de specifikke adgangskrav.

Følgende adgangsgivende eksaminer giver adgang til IT-Universitetets bacheloruddannelser:

 • STX - Studentereksamen
 • HHX - Højere handelseksamen
 • HTX - Højere teknisk eksamen
 • HF – Højere forberedelseseksamen (er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke)*
 • HF – Højere forberedelseseksamen (aflagt før gymnasiereformen 2017)
 • EUX – Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse
 • EUX 1. del med overbygning (er du startet på EUX efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke)*
 • GIF - Gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere

*Du skal have afsluttet det supplerende overbygningsforløb (SOF) inden 5. juli, for at kunne blive taget i betragtning til det pågældende års optagelse.

 • Eksamen fra Duborg-Skolen
 • Eksamen fra A. P. Møller Skolen
 • Færøsk studentereksamen 
 • Færøsk højere forberedelseseksamen
 • Færøsk højere handelseksamen
 • Færøsk højere teknisk eksamen
 • Grønlands gymnasiale uddannelse
 • Den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland
 • Den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland
 • DFB - Dansk/Fransk Baccalauréat 
 • EB - Europæisk Baccalauréat
 • IB - International Baccalaureate med IB-Diploma
 • OIB - Option Internationale du Baccalauréat
 • DIAP - dansk-tysk studentereksamen
 • Udenlandsk eksamen m.v., som Styrelsen for Forskning og Uddannelse har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen
 
 • Hvis du søger om optagelse på baggrund af en International Baccalaureate (IB), er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12.00, selvom den er gennemført i Danmark, og uanset om du søger om optagelse i kvote 1 eller 2. 
 • Hvis du afslutter din IB samme år, som du søger om optagelse på en bacheloruddannelse på IT-Universitetet, skal du give din IB-koordinator besked på og tilladelse til at tilmelde dig IBIS (IB Information System). Du skal give tilladelsen til din IB-koordinator senest 1. maj, og husk at få en kvittering fra din IB-koordinator, så du kan dokumentere tilmeldingen. Ved tilmeldingen anvendes IT-Universitetets institutionskode, som er 003934.
 

Hvis du har en udenlandsk eksamen og er i tvivl om hvorvidt du opfylder adgangskravene, kan vi lave en forhåndsvurdering af dine eksamensbeviser. Fra den 1. oktober til 15. december laver vi forhåndsvurderinger. Send en email til sap@itu.dk med en anmodning om forhåndsvurdering og vedlæg følgende dokumentation:

 • Ansøgningsblanket til forhåndsvurdering
 • Gymnasialt eksamensbevis (både bevis og karakteretudskrift) udfyldt, underskrevet og stemplet af dit gymnasium
 • Verification form (hvis antallet af undervisningstimer af 60 minutters varighed ikke er påført eksamensbeviset)
 • Dokumentation for videregående uddannelse (hvis du er påbegyndt/har afsluttet videregående uddannelse) 
 • En godkendt engelsktest med det krævede resultat (hvis du har taget en engelsktest)

Vær opmærksom på, at en forhåndsvurdering er en vurdering af dine eksamensbeviser, men ikke en garanti for optagelse.  

Specifikke adgangskrav

Hver bacheloruddannelse har specifikke adgangskrav, som du skal opfylde for at komme i betragtning til optagelse.

 Global Business Informatics  
 • Dansk A med minimum 2,0
 • Engelsk B med minimum 6,0 eller engelsk A med minimum 2,0
 • Matematik B med minimum 6,0 eller matematik A med minimum 2,0
Digital Design og Interaktive Teknologier  
 • Dansk A med minimum 2,0
 • Engelsk B med minimum 6,0 eller engelsk A med minimum 2,0
 • Matematik B med minimum 6,0 eller matematik A med minimum 2,0
 Softwareudvikling  
 • Dansk A med minimum 2,0
 • Engelsk B med minimum 6,0 eller engelsk A med minimum 2,0
 • Matematik A med minimum 6,0 
 Data Science   
 • Engelsk B med minimum 6,0 eller engelsk A med minimum 2,0
 • Matematik A med minimum 6,0

Hvis du ikke opfylder et eller flere specifikke adgangskrav, kan du opnå det krævede niveau eller fagkaraktergennemsnit ved at tage et suppleringskursus. Du skal angive hvilket fag og hvilket niveau, du supplerer i, på din ansøgning. Når du har gennemført kurset, skal du vedlægge dokumentation for det i din ansøgning. Hvis der er tale om et GSK-kursus eller et HF-enkeltfag skal du indlæse det via Eksamensdatabasen til din ansøgning på Optagelse.dk. Hvis der er tale om en anden form for supplering, såsom engelsktest eller Cambridge IGCSE, AS/A-levels i matematik fra Solrød Gymnasium, skal du uploade dokumentationen som et bilag til din ansøgning.

Betinget optag betyder, at hvis du bliver optaget, er det under forudsætning af, at du kan dokumentere, at du gennem sommersupplering/engelsktest vil opfylde det specifikke adgangskrav. Den endelige optagelse finder sted, når du har bestået suppleringen med det krævede niveau og gennemsnit og indsendt dokumentation senest den 1. september. For at få betinget optag skal du:

 • Uploade dokumentation for at du er tilmeldt sommersuppleringskursus/engelsktest til din ansøgning på Optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00. 
 • Det skal fremgå af dokumentationen, i hvilket fag, niveau og periode du supplerer. Du kan finde mere information omkring gymnasial supplering på UddannelsesGuiden.

Bemærk, at dine muligheder for at komme ind på en lavere prioriteret uddannelse bortfalder, hvis du får tilbudt betinget optagelse.

 

Hvis du ikke opfylder det specifikke adgangskrav i matematik gennem din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som GSK-kursus eller HF-enkeltfag.

Hvis du ikke opfylder det specifikke adgangskrav i engelsk gennem din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som GSK-kursus, HF-enkeltfag eller engelsktest.

Ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra et land udenfor EU/EØS skal vedlægge en engelsktest (med undtagelse af ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra følgende lande: USA, Canada, Australien, New Zealand, England, Skotland og Irland).

Følgende engelsktest giver dispensation for engelsk B med et faggennemsnit på 6,0:

 • TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 600
 • TOEFL IBT testresultat: mindst 100
 • TOEFL IBT Special Home Edition testresultat: mindst 100 (kun for 2023-optagelsen)
 • IELTS (academic) testresultat: mindst 7.0
 • IELTS Online (academic) testresultat: mindst 7.0 (kun for 2023-optagelsen)
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): bestået
 • Cambridge Certificate of Advanced English (CAE): 167

Testen må højst være 2 år gammelt pr. 5. juli det pågældende ansøgningsår. BEMÆRK dette gælder ikke CPE og CAE.
TOEFL-koden for ITU er 9015 og vælg nr. 99 for afdeling. IELTS har ingen universitetskode. 

Hvis du ikke opfylder det specifikke adgangskrav i dansk A gennem din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som:

 • GSK-kursus
 • HF-enkeltfag
 • Studieprøven i dansk som andetsprog. Alle tre dele skal være bestået med karakteren 02
 • Hvis du er fra et af de øvrige nordiske lande og dansk, svensk eller norsk indgår i din adgangsgivende eksamen
 • Hvis du har en Færøsk studentereksamen og har bestået Færøsk A
 • Hvis du søger om optagelse på baggrund af en International Baccalaureate (IB) og som minimum har bestået faget "Danish A1, Standard Level", "Danish A Literature, Standard Level" eller "Danish B, Higher Level". Bemærk, faget "Danish B, Standard Level" opfylder ikke kravet om dansk på A-niveau
 • Hvis du tidligere har gennemført en kort eller mellemlang videregående uddannelse på dansk
 • Kun for ansøgere til Global Business Informatics: hvis du har bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk, eller har et afgangsbevis fra Danes World Wide

Genberegningen betyder, at karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen kan blive lavere, hvis du supplerer. Hvis du har afsluttet hf, hhx, htx, stx eller eux efter 1. maj 2022 gælder genberegningen for dig. Dit gennemsnit bliver kun genberegnet, hvis suppleringsfaget er et specifikt adgangskrav på den uddannelse, som du søger om optagelse på i kvote 1.

Karakteren fra dit suppleringsfag tæller kun med, hvis du søger ind på en videregående uddannelse, hvor faget er et specifikt adgangskrav. 

Sådan sker genberegningen:
Når du har afsluttet dit suppleringskursus, regner vi karakteren med i dit samlede karaktergennemsnit. Hvis dit genberegnede karaktergennemsnit er lavere end det oprindelige, vil det være det nye karaktergennemsnit, der gælder. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit derimod er højere end det oprindelige, ændres dit karaktergennemsnit ikke. Det er derfor ikke muligt at forbedre karaktergennemsnittet ved supplering.

Hvis dit genberegnede karaktergennemsnit bliver lavere end den adgangskvotient, der er til den uddannelse, du er blevet optaget på, mister du din studieplads, hvis du er blevet optaget i kvote 1. 

 

Kvote 1 og kvote 2

Ved optagelsen 2022 blev ansøgere med nedenstående kvotienter tilbudt optagelse i kvote 1.
Bemærk at kvotienterne kan ændre sig fra år til år. 

 • Digital Design og Interaktive Teknologier: 8,0
 • Data Science: 8,8
 • Global Business Informatics: 8,0
 • Softwareudvikling: 7,9 
Når du søger om optagelse gennem kvote 1, bliver du udelukkende vurderet på dit eksamensgennemsnit fra din adgangsgivende eksamen.

Hvis du opfylder de specifikke adgangskrav, men har et lavt eksamensgennemsnit kan det være en god idé at søge om optagelse til kvote 2-fristen og blive vurderet efter kvote 2-kriterierne. Det kræver, at du vedlægger en motiveret ansøgning.

I kvote 2-vurderingen indgår ansøgerens karakterer i dansk (gælder ikke ansøgere til Data Science og Global Business Informatics), engelsk og matematik fra den gymnasiale eksamen (50 %) samt en motiveret ansøgning (50 %). På baggrund af gennemsnittet af de nævnte karakterer og den motiverede ansøgning laver IT-Universitetet en vurdering af ansøgerens studieegnethed og muligheder for at gennemføre uddannelsen med et godt resultat.

Hvis du søger om optagelse i kvote 2, vil din ansøgning automatisk blive vurderet i kvote 1 også, hvis din adgangsgivende eksamen er adgangsgivende til kvote 1.

 • Hvis du ønsker at din ansøgning skal vurderes efter kvote 2-kriterierne 
 • Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse i forvejen
 • Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen
 • Hvis du søger om dispensation sammen med din ansøgning 
 • Hvis du er tidligere studerende på ITU og skal søge om dispensation for at søge om genoptagelse

I den motiverede ansøgning skal du gøre rede for, hvorfor du søger om optagelse på bacheloruddannelsen, og for hvordan dit uddannelsesønske hænger sammen med dine erfaringer og kvalifikationer. Vi vil gerne høre om din motivation for at læse den uddannelse, du søger, om din egen vurdering af din studieegnethed - og måske om dine ønsker til fremtidig beskæftigelse.

Den motiverede ansøgning må max fylde én A4-side og skal vedlægges ansøgningsskemaet. Ansøgningen skal skrives på et af de nordiske sprog, hvis du søger om optagelse på Softwareudvikling eller Digital Design og Interaktive Teknologier og på engelsk, hvis du søger om optagelse på Global Business Informatics eller Data Science.

Dispensation

Ansøgningsfrist

15. marts kl. 12.00

Nedenfor kan du læse om, hvad du kan søge om dispensation på baggrund af, hvilken dokumentation du skal vedlægge, og hvordan du søger om dispensation. 

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, skal du redegøre for, hvordan du opfylder kravet om en adgangsgivende eksamen på baggrund af anden bestået uddannelsesaktivitet. Du skal vedlægge relevant dokumentation, som kan være:

 • Eksamensbevis for anden uddannelsesaktivitet eller kompetencebevis
 • Karakterudskrift og kursusbeskrivelser fra kurser på videregående uddannelsesniveau

Bemærk: erhvervserfaring bliver ikke taget i betragtning.

Hvis du mener, at dit eksamensgennemsnit er blevet påvirket negativt grundet usædvanlige forhold, skal du gøre rede for de usædvanlige forhold, og hvordan de har påvirket dit eksamensgennemsnit. Ved usædvanlige forhold forstås; uberegnelige forhold, som du ikke har haft mulighed for at indstille dig på, tage højde for eller hensyn til. Dette kan eksempelvis være:

 • Ulykke
 • Pludselig opstået sygdom – fysisk og psykisk
 • En pludselig opblussen/forværring af en tidligere kendt sygdom
 • En funktionsnedsættelse, der er blevet diagnosticeret under eller efter den adgangsgivende eksamen
 • Dødsfald i nærmeste familie (børn, ægtefælle/samlever, søskende, forældre, i særlige tilfælde bedsteforældre)

Du skal vedlægge relevant dokumentation, som kan være:

 • Standpunkts- og årskarakterer fra den gymnasiale eksamen
 • Lægeerklæring, som indeholder en tidsangivelse af forløbet, lægens faglige vurdering af, hvordan forholdene har påvirket dig
 • Sygejournal ved længerevarende sygdom
 • Politirapport
 • Dødsattest/lægeerklæring/dokumentation for længerevarende/terminal sygdom hos nærtstående pårørende
 • Specialistudtalelse i forbindelse med test af ordblindhed

Hvis du ikke opfylder et eller flere specifikke adgangskrav, skal du argumentere for, hvordan du mener, at du opfylder det/de specifikke adgangskrav gennem anden bestået uddannelsesaktivitet, der er tilsvarende adgangskravet. Du skal vedlægge relevant dokumentation, som kan være:

 • Karakterudskrift og kursusbeskrivelser fra kurser på videregående uddannelsesniveau

Hvis du mener, at usædvanlige forhold har påvirket din(e) karakter(er) i et/givne fag, du skal gøre rede for de usædvanlige forhold og hvordan de har påvirket karakteren/karaktererne. Ved usædvanlige forhold forstås; uberegnelige forhold, som du ikke har haft mulighed for at indstille dig på, tage højde for eller hensyn til. Dette kan eksempelvis være:

 • Ulykke
 • Pludselig opstået sygdom – fysisk og psykisk
 • En pludselig opblussen/forværring af en tidligere kendt sygdom
 • En funktionsnedsættelse, der først er blevet diagnosticeret efter den adgangsgivende eksamen
 • Dødsfald i nærmeste familie (børn, ægtefælle/samlever, søskende, forældre, i særlige tilfælde bedsteforældre)

Du skal vedlægge relevant dokumentation, som kan være:

 • Standpunkts- og årskarakterer fra den gymnasiale eksamen
 • Lægeerklæring, som indeholder en tidsangivelse af forløbet, lægens faglige vurdering af, hvordan forholdene har påvirket dig
 • Sygejournal ved længerevarende sygdom
 • Politirapport
 • Dødsattest/lægeerklæring/dokumentation for længerevarende/terminal sygdom hos nærtstående pårørende
 • Specialistudtalelse i forbindelse med test af ordblindhed

Hvis du tidligere er blevet udmeldt af den uddannelse, du søger ind på, skal du beskrive, hvorfor du blev udmeldt og argumentere for, hvordan din situation har forandret sig, så du er i stand til at studere igen og gennemføre uddannelsen denne gang. Du skal vedlægge relevant dokumentation, som kan være:

 • Lægeerklæring med tidsangivelse af forløbet og lægens faglige vurdering af, hvordan forholdene påvirkede dine evner til at studere tidligere og i hvilken grad de påvirker dine evner til at studere nu
 • Karakterudskrifter hvis du har bestået kurser på en anden uddannelse, efter du er blevet udmeldt af uddannelsen på IT-Universitetet

Hvis du allerede har gennemført en dansk eller udenlandsk kandidatuddannelse, kan du blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på uddannelsen. Bemærk, som udgangspunkt er der ikke ledige pladser på IT-Universitetet.

Universitetet kan dispensere for kandidatreglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold, som betyder, at du ikke længere kan anvende den gennemførte kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet.

For at søge om dispensation skal du beskrive, hvorfor du ikke kan anvende uddannelsen på arbejdsmarkedet længere. Du skal vedlægge relevant dokumentation, som kan være:

 • Lægeerklæring eller sygejournal du har fået ved tabt erhvervsevne

Bemærk, du bliver vurderet efter kvote 2-kriterierne, hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse. Det betyder, at du skal ansøge inden 15. marts kl. 12.00 og vedlægge en motiveret ansøgning.

Hvis du har overskredet en tidsfrist, skal du gøre rede for, hvordan de usædvanlige forhold har forhindret dig i at overholde tidsfristen. Du skal vedlægge relevant dokumentation, som kan være:

 • Lægeerklæring med en tidsangivelse af forløbet, der forhindrede dig i at overholde tidsfristen
Har du bestået 'Adgangseksamen til Ingeniøruddannelserne', foretager vi en vurdering af dit eksamensbevis, men du skal ikke søge om dispensation for adgangskravet om en adgangsgivende uddannelse. Selvom vi accepterer din eksamen som adgangsgivende, skal du stadig opfylde de specifikke adgangskrav, og din ansøgning vil udelukkende blive vurderet i kvote 2. Du kan kun søge om optagelse på Data Science eller Softwareudvikling på baggrund af din 'Adgangseksamen til Ingeniøruddannelserne'.  

En dispensationsansøgning skal indeholde en redegørelse for, hvad du søger dispensation for og med hvilken begrundelse samt dokumentation.

Du skal uploade dispensationsansøgningen til din ansøgning på Optagelse.dk sammen med dokumentation. Navngiv den 'Dispensationsansøgning'. Du vil modtage svar på din dispensationsansøgning i slutningen af juni, hvis du har søgt om dispensation senest 15. marts kl. 12.00. 

Du skal anvende følgende dispensationsansøgningsskema.

Ansøg som tidligere studerende

Hvis du har bestået mindre end 1. studieår (60 ECTS) af den samme uddannelse, du søger om optagelse på, og selv har meldt dig ud af uddannelsen og ikke er faldet for en studieaktivitetsregel, skal du søge om optagelse igen via optagelse.dk.
Hvis du har bestået mindre end 1. studieår (60 ECTS) af den samme uddannelse, du søger om optagelse på, og er faldet for et studieaktivitetskrav og på den baggrund er blevet udmeldt af IT-Universitetet, skal du søge om optagelse på ny via optagelse.dk. Sammen med din ansøgning skal du vedlægge en dispensationsansøgning og ansøge senest 15. marts kl. 12.00. Vi kan give dispensation, hvis vi vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret. Læs mere under afsnittet om dispensation.
Hvis du har bestået kurser svarende til minimum hele 1. studieår (60 ECTS) på den nyeste studieordning på den samme uddannelse, du søger om optagelse på, skal du søge om genindskrivning. Fristen for genindskrivning er 15. marts kl. 12.00. Bemærk, det er ikke muligt at blive genindskrevet på dimensionerede uddannelser (BSc DDIT). Du kan læse mere om, hvordan du søger om genindskrivning på ITU Student.

Hvis du er eller har været indskrevet på et andet universitetet end IT-Universitetet og ønsker at blive indskrevet på IT-Universitetet, kan du søge om overflyning på 2. eller 3. studieår. Det er en forudsætning, at du har bestået det, der svarer til minimum hele 1. studieår (60 ECTS) af uddannelsen på IT-Universitetet. Bemærk, det er ikke muligt at blive overflyttet til en dimensioneret uddannelse (DDIT).

Betingelser for overflytning

Der gælder følgende betingelser for overflytning:

 • du skal som minimum have bestået hele 1. studieår (60 ECTS) på den nyeste studieordning af uddannelsen
 • du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen
 • der skal være ledige pladser på uddannelsen 
 • du kan maksimalt få overført 120 ECTS til din indskrivning på ITU 

Ansøgningsfristen for overflytning er 15. marts kl. 12.00, og du vil modtage et svar på din ansøgning inden for 4 uger. Der er studiestart mandag i uge 35. 
 
Sådan søger du 

Send en mail til sap@itu.dk med en anmodning om at søge om overflytning på henholdsvis 2. eller 3. studieår. I mailen skal du angive hvilken uddannelse du søger om overflytning til og desuden vedlægge følgende:

 • dokumentation for at du opfylder adgangskravene til uddannelsen, dvs. dokumentation for gymnasial eksamen og evt. suppleringskurser
 • dokumentation for dine beståede eksaminer på den tidligere indskrivning, dvs. karakterudskrift med både stempel og underskrift fra uddannelsesinstitutionen
 • kursusbeskrivelser for de beståede kurser, enten pdf-filer eller links.
 

Du kan tidligst blive optaget på samme uddannelse 5 måneder efter, du har udmeldt dig. Dette betyder, at du senest skal være udmeldt 1. april for at kunne blive optaget på samme uddannelse med studiestart 1. september det pågældende år. Derudover skal du være opmærksom på, at dine tidligere beståede eksamener og eksamensforsøg følger med over i din nye indskrivning, hvis du bliver optaget på uddannelsen igen.

Ansøgnings- og undervisningsgebyr

Hvis du søger informationer om ansøgningsgebyr læs venligst på vores engelske side.

Det er KUN ikke-EU og ikke-EEA borgere skal betale undervisningsgebyr for deres uddannelse, når de læser i Danmark.

Man betaler gebyret halvårligt op til hvert semester (50.000 DKK pr. betaling pr. 1. januar 2023). Vær opmærksom på at priserne kan ændre sig. Information omkring gebyret opdateres hver januar.

Udlændingestyrelsen kræver af studerende, der IKKE kommer fra EU/EEA lande, at de skal kunne bevise, at de er selvforsørgende førend der udstedes en opholdstilladelse. Find flere informationer om opholdstilladelse.
Det er ikke muligt at blive betinget optaget, hvis du skal betale undervisningsgebyr.

Du kan blive fritaget fra at skulle betale undervisningsgebyr, hvis du har en af følgende opholdstilladelser i Danmark:

 • Permanent opholdstilladelse
 • Permanent opholdstilladelse i et af de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne) og du bliver boende i det pågældende land under dine studier 
 • Midlertidig opholdstilladelse m.m.f. varigt ophold
 • Opholdstilladelse som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v.
 • Opholdstilladelse som konventionsflygtning (inkl. borgere med familiemæssig tilknytning til denne, jf. udlændingelovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1)
 • Opholdstilladelse som udlændinge med beskyttelsesstatus (inkl. borgere med familiemæssig tilknytning til denne, jf. udlændingelovens § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2)
 • Opholdstilladelse som udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus (inkl. borgere med familiemæssig tilknytning til denne, jf. udlændingelovens § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2)
 • Opholdstilladelse som følge af EU-bekendtgørelsen
 • Opholdstilladelse som følge af Udtrædelsesaftalen mellem Det Forenede Kongerige og EU ("Familiemedlem til en britisk statsborger" jf. §2 i bekendtgørelse nr. 1700 af 23. november 2020)
 • Midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine
 

Hvis du har en af ovenstående typer opholdstilladelser, skal du vedlægge dokumentation for dette i din ansøgning. Baseret på din dokumentation vil Student Affairs and Programmes enten afvise eller godkende din fritagelse af betaling af undervisningsgebyr. Du bedes uploade følgende dokumentation:

 • Et scan af dit opholdsbrev
 • Et scan af dit opholdskort (både for- og bagside)
 • Et scan af siden i dit pas, som viser din opholdstilladelse